0

Reklamácie

 R E K L A M A Č N Ý   P O R I A D O K

spoločnosti Víno Levice s.r.o.

pre zákazníkov, ktorí sú spotrebiteľmi

podľa zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa

 1. ÚVODNÉ USTANOVENIA
 1. Spoločnosť Víno Levice s.r.o., IČO: 35 814 748, so sídlom: Prešovská 59, 821 02 Bratislava , Slovenská republika (ďalej len „predávajúci“) týmto reklamačným poriadkom v súlade s § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“) riadne informuje spotrebiteľa, t.j. kupujúceho, ktorý kupuje vec pre svoju osobnú spotrebu (ďalej aj „zákazník“ alebo „kupujúci“) o podmienkach a spôsobe uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady (ďalej aj ako „reklamácia“) vrátane údajov o tom, kde môže reklamáciu uplatniť.
 1. Reklamačný poriadok upravuje rozsah, podmienky a spôsob uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady tovaru na ktoré bola poskytnutá záruka a ktoré si kupujúci zakúpili od predávajúceho v predajni alebo v elektronickom obchode (eshope) na internetovej stránke www.vinolevice.sk a určuje miesta na ktorých môže kupujúci uplatniť svoje právo na reklamáciu a požadovať odstránenie vady a súvisiace práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho. 
 1. Tento reklamačný poriadok je vydaný  v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“), Zákonom o ochrane spotrebiteľa, ako aj ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
 1. Tento reklamačný poriadok je vydaný v súlade s §18 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa umiestnený na viditeľnom mieste dostupnom zákazníkovi v každej prevádzkarni/ obchodnom mieste predávajúceho a zároveň je zverejnený na internetovej stránke www.vinolevice.sk
 1. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY TOVARU
 1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim (§ 619 ods. 1 Občianskeho zákonníka) a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (§ 619 ods. 2 Občianskeho zákonníka). Záručná doba je 24 mesiacov (§ 620 Občianskeho zákonníka).
 1. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia (napr. sudové čapované víno) alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka). 
 1. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu z dôvodu vady je záručná doba 24 mesiacov,  predávajúci však nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena (§ 619 Občianskeho zákonníka).
 1. Pri použitých veciach je záručná doba 12 mesiacov (§ 620 ods. 2 Občianskeho zákonníka). Pri použitých veciach predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. 
 1. Záručné doby začínajú plynúť od dátumu prevzatia veci kupujúcim (§621 Občianskeho zákonníka). 
 1. Ak dôjde k výmene veci, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci (§ 627 Občianskeho zákonníka).
 1. Práva zo zodpovednosti za vady veci, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe (§ 626 ods. 1 Občianskeho zákonníka).
 1. Práva zo zodpovednosti za vady pri veciach, ktoré sa rýchlo kazia (napr. sudové čapované víno), musia sa uplatniť najneskôr v deň nasledujúci po kúpe; inak práva zaniknú (§ 626 ods. 2 Občianskeho zákonníka). 
 1. Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu a kompletnosť dodávky. V prípade akýchkoľvek zrejmých vád zistených v súvislosti s prepravou a tovarom je kupujúci povinný tieto bezodkladne reklamovať u doručovateľa a spísať protokol o poškodení preberanej zásielky (napr. poškodený obal, iné známky nešetrného zaobchádzania a iné) alebo odmietnuť prevzatie takto poškodenej zásielky. 
 1. Kupujúci je povinný tovar v zásielke prezrieť bez zbytočného odkladu ihneď po jej prevzatí, dôkladne ho prehliadnuť, s cieľom zistiť jeho poškodenie alebo nekompletnosť a súlad medzi obsahom zásielky a sprievodným dokladom. Vadu z tohto titulu je povinný kupujúci oznámiť predávajúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr do 48 hodín od prevzatia zásielky. Nároky z neskoršie zistených vád takto poškodeného tovaru je možné uplatniť, ak sa preukáže, že reklamované vady mal tovar už v čase prevzatia od dopravcu.
 1. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru:
 1. ak je vadou mechanické poškodenie tovaru,
 2. ak vada vznikla zanedbaním starostlivosti o tovar, nesprávnym skladovaním tovaru alebo používaním tovaru nevhodným spôsobom,
 3. ak vada vznikla v dôsledku akéhokoľvek poškodenia kupujúcim či treťou osobou alebo iného nesprávneho zásahu do tovaru.
 1. MIESTO UPLATNENIA REKLAMÁCIE
 1. Kupujúci reklamáciu uplatňuje:
 1. osobne – v predajni kde reklamovaný tovar zakúpil alebo v ktorejkoľvek predajni predávajúceho, 
 2. písomne,
 3. telefonicky alebo
 4. prostriedkami elektronickej komunikácie.
 1. Kupujúci uplatňuje reklamáciu tak, že sa zároveň preukáže dokladom o nákupe tovaru (faktúrou alebo pokladničným blokom), z ktorého je zrejmé, že tovar bol zakúpený u predávajúceho, prípadne iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že tovar bol zakúpený u predávajúceho. 
 1. Kupujúci je povinný zároveň spolu s dokladmi o nákupe tovaru predložiť predávajúcemu aj reklamovaný tovar. V prípade, že si kupujúci uplatňuje právo vyplývajúce zo záruky presahujúcej rozsah záruky stanovenej zákonom, je potrebné predložiť originál záručného listu. 
 1. Kupujúci nemôže uplatňovať nároky z vád tovaru, ak vady včas predávajúcemu neoznámil v lehotách určených Občianskym zákonníkom.
 1. Kupujúci je povinný v prípade reklamácie tovaru oznámiť zistené vady predávajúcemu písomne spolu s uvedením nároku, ktorý si v dôsledku vady uplatňuje. Kupujúci je povinný tovar, ktorý reklamuje, doručiť predávajúcemu k obhliadke a posúdeniu oprávnenosti reklamácie tovaru. Tovar je povinný predložiť čistý. Kupujúci predloží tovar súčasne s písomným oznámením vád (alebo reklamačným protokolom). 
 1. Ak kupujúci uplatní reklamáciu, predávajúci je povinný poučiť kupujúceho o jeho právach podľa Občianskeho zákonníka. Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré z týchto práv kupujúci uplatňuje, je predávajúci povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa  Zákona o ochrane spotrebiteľa (I) ihneď, (ii) v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, (iii) v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie (§ 18 ods. 4 Zákona o ochrane spotrebiteľa.
 1. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Ak k prevzatiu reklamovaného tovaru  predávajúcim dôjde v neskorší deň, ako je deň uplatnenia reklamácie, tak lehoty na vybavenie reklamácie podľa tohto bodu začínajú plynúť odo dňa prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim; najneskôr však od momentu, kedy predávajúci znemožní alebo zabráni prevzatie reklamovaného tovaru. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu reklamovaného tovaru za nový tovar. 
 1. Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie

Ak spotrebiteľ reklamáciu tovaru uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať reklamovaný tovar na odborné posúdenie. 

 1. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať kupujúcemu  potvrdenie (§ 18 ods. 8 Zákona o ochrane spotrebiteľa).. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom. 
 1. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie, ak lehota na jej vybavenie začala plynúť odo dňa prevzatia predmetu reklamácie predávajúcim (§ 18 ods. 9 Zákona o ochrane spotrebiteľa). 
 1.     SPÔSOB VYBAVENIA REKLAMÁCIE 
 1. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci a je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť (§ 622 ods. 1 Občianskeho zákonníka). 
 1. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu tejto súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady (§ 622 ods. 2 Občianskeho zákonníka).
 1. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti (§ 622 ods. 3 Občianskeho zákonníka).
 1. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí) (§ 623 ods. 1 Občianskeho zákonníka).
 1. Ak predávajúci reklamáciu nevybaví do 30 dní, kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí (odstúpenie od zmluvy) (§ 18 ods. 4 Zákona o ochrane spotrebiteľa).
 1. Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu tovaru, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny reklamovaného tovaru.
 1.     ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV (ARS)
 1. V prípade, že kupujúci – spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, kupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania kupujúcim – spotrebiteľom, kupujúci – spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/); kupujúci – spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Kupujúci – spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 1. Sťažnosti a podnety môže kupujúci – spotrebiteľ uplatniť na e-mailovej adrese predávajúceho vinolevice@vinolevice.sk  Odpoveď mu bude odoslaná do 30 dní od prijatia sťažnosti alebo podnetu. 

Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom 1.6.2021.

Chystáte sa vstúpiť na stránky e-shopu s alkoholom. Svojim vstupom prehlasujete, že máte viac ako 18 rokov.