0

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky  pre kúpne zmluvy uzavierané 

 prostredníctvom eshopu – www.vinolevice.sk 

(ďalej len „Obchodné podmienky“)

 1. Všeobecné ustanovenia

Predávajúci a prevádzkovateľ eshopu:

Obchodné meno:           Víno Levice s.r.o.

Sídlo: Prešovská 59, 821 02 Bratislava 

IČO: 35 814 748 

Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.:     24368/B

e-mail: vinolevice@vinolevice.sk 

telefónne číslo: +421/2/49257109

 (ďalej len „predávajúci“)

 1. Tieto Obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti predávajúceho a kupujúcich, ktorými môžu byť spotrebitelia alebo podnikatelia (ďalej len: „kupujúci“) pri predaji tovaru s miestom dodania v Slovenskej republike prostredníctvom eshopu umiestneného na internetovej stránke www.vinolevice.sk (ďalej len „eshop“) a sú súčasťou zmluvy uzatvorenej medzi kupujúcim a predávajúcim.
 2. Kupujúci zaslaním objednávky a zaškrtnutím políčka o oboznámení a akceptovaní Obchodných podmienok – potvrdzuje, že  sa oboznámil s týmito Obchodnými podmienkami a súhlasí, že uzavreté kúpne zmluvy sa budú riadiť týmito (i) Obchodnými podmienkami, (ii) ustanoveniami  Reklamačného poriadku (v prípade kupujúceho – spotrebiteľa) a (iii) príslušnými právnymi predpismi SR. 
 3. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu Obchodných podmienok, ktorá nadobúda účinnosť dňom uverejnenia aktualizovaného znenia na internetovej stránke www.vinolevice.sk. V prípade uzavretej kúpnej zmluvy sa zmluva riadi Obchodnými podmienkami platnými v čase, v ktorom bola uzavretá. 
 4. Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie, P.O.Box 29, Bajkalská 21/A,827 99 Bratislava.
 5. Ustanovenia Obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Odchýlne dojednanie v písomnej kúpnej zmluve má prednosť pred ustanoveniami týchto Obchodných podmienok. V prípade kupujúcich spotrebiteľov je neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy aj Reklamačný poriadok. 
 6. Tieto Obchodné podmienky a kúpna zmluva  sa uzatvárajú v slovenskom jazyku. 
 7. Predávajúci výslovne upozorňuje kupujúcich na voľbu práva Slovenskej republiky ako rozhodného práva, keď uvedená voľba práva je vykonaná v súlade s ustanovením čl. 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 zo 17. júna 2008 o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (Rím I) (ďalej len „Nariadenie Rím I“).
 1. Vymedzenie pojmov

Kúpnou zmluvou sa rozumie zmluva uzatvorená medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorej súčasťou sú tieto Obchodné podmienky.

Tovarom sa rozumejú všetky produkty ponúkané na predaj predávajúcim.

Objednávkou sa rozumie objednávka tovaru zo strany kupujúceho urobená niektorým zo spôsobov uvedených v čl. IV. ods. 1 týchto Obchodných podmienok.

Cenou sa rozumie cena tovaru podľa konkrétnej objednávky stanovená na základe aktuálneho cenníka uvedeného pri jednotlivých tovaroch v eshope. 

Eshop je internetový obchod (počítačový systém) dostupný na internete na internetovej stránke www.vinolevice.sk, ktorý je prevádzkovaný predávajúcim, ktorý najmä umožňuje uzatváranie kúpnych zmlúv k tovaru predávajúceho na diaľku, ako aj prostredníctvom ktorého sa môžu kupujúci zoznámiť s tovarom, ktorý je zahrnutý v sortimente predávajúceho. 

Kupujúci – každý používateľ eshopu (spotrebitelia, aj podnikatelia), ktorý uzavrie s predávajúcim kúpnu zmluvu. 

Spotrebiteľom je kupujúci – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

Zákaznícky účet je účet používateľa internetovej stránky www.vinolevice.sk, ktorý je vedený predávajúcim po registrácii používateľa, na ktorom sú zhromažďované údaje, ktoré používateľ poskytol predávajúcemu pri registrácii používateľského účtu, pričom vytvorenie zákazníckeho účtu nie je požiadavkou pre používanie eshopu, vrátane prezerania sortimentu eshopu a vytvárania objednávok. 

Podnikateľom je kupujúci – podnikateľ:

 1. osoba zapísaná v obchodnom registri,
 2. osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
 3. osoba, ktorá podniká na  základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
 4. osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je  zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

Pre účely týchto Obchodných podmienok je podnikateľ ten, kto jedná v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Ak uvedie kupujúci v objednávke svoje identifikačné číslo (IČO), DIČ alebo IČ DPH, potom nakupuje a  vystupuje v zmluvnom vzťahu s predávajúcim ako kupujúci –  podnikateľ. 

Predávajúci je obchodná spoločnosť Víno Levice s.r.o., so sídlom Prešovská 59, 821 02 Bratislava, IČO: 35 814 748, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 24368/B.

 1. Informácie o tovare a cenách
 1. Informácie o tovare, vrátane uvedenia ceny jednotlivých tovarov a jeho hlavných vlastností sú uvedené na internetovej stránke www.vinolevice.sk.
 2. Všetky ceny uvádzané v eshope zverejnenom na internetovej stránke www.vinolevice.sk sú konečné vrátane príslušnej DPH.
 3. Ceny objednávok sú garantované od prijatia objednávky predávajúcim až po dodanie tovaru.
 4. Ak sa na tovar vzťahuje akciová cena, je platná od dátumu zverejnenia akcie v popise tovaru alebo do vypredania zásob tohto tovaru. Akékoľvek dodatočné zľavy, ktoré sú poskytované nad rámec zliav uvádzaných pri jednotlivých tovaroch v eshope, individuálne zľavy pre kupujúceho nie sú vzájomne kombinovateľné. 
 1.  Objednávky
 1. Kupujúci si môže objednať tovar u predávajúceho nasledovne:
 1. prostredníctvom svojho zákazníckeho účtu na eshope,
 2. prostredníctvom eshopu bez registrácie zákazníckeho účtu,
 1. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil a že bol predávajúcim oboznámený o hlavných vlastnostiach tovaru, o jeho celkovej cene a ostatných nákladoch, a to nákladoch na dodanie, resp. dopravu, ako aj to tom, že túto cenu je kupujúci povinný predávajúcemu uhradiť, spôsobe úhrady ceny, ktorú si kupujúci zvolil, o dodacích podmienkach, lehote dodávky tovaru, o práve kupujúceho – spotrebiteľa odstúpiť od kúpnej zmluvy (vrátane podmienok, lehoty a postupe pri odstúpení).
 2. Registrácia zákazníckeho účtu – pri registrácii zákazníckeho účtu je kupujúci povinný vyplniť údaje, ktoré od neho registračný systém vyžaduje. Tieto údaje budú použité pre účely vytvorenia objednávky a plnenie kúpnej zmluvy. Pokiaľ bude pri registrácii kupujúcim vyslovený súhlas s informovaním o novinkách a zvýhodnených ponukách, môže predávajúci použiť registračné údaje tiež na marketingové aktivity. Každý kupujúci je povinný chrániť svoje prihlasovacie údaje. Kupujúci si po registrácii objednáva tovar na eshope stlačením tlačidla „DO KOŠÍKA“.
 3. Nákup bez registrácie. Kupujúci si objednáva tovar na eshope  bez vytvorenia zákazníckeho účtu, a to stlačením tlačidla „DO KOŠÍKA“ .
 4. Objednávka musí obsahovať tieto základné náležitosti: meno a adresu kupujúceho vrátane telefónu alebo e-mailu, IČO v prípade kupujúceho – podnikateľa, množstvo požadovaných kusov presne špecifikovaného tovaru, požadovaný spôsob platby, spôsob dodania tovaru, cenu za tovar a prepravu. Minimálna výška objednávky tovaru je nad 20,- EUR.  V prípade nákupu špecifického tovaru „na objednávku“, ktorý je treba na želanie kupujúceho objednať u výrobcu alebo dodávateľa, predávajúci požaduje platbu vopred vo výške  100 % kúpnej ceny.
 5. Po uskutočnení objednávky je kupujúcemu automaticky zaslané Oznámenie o prijatí objednávky na e-mailovú adresu kupujúceho. Toto oznámenie má len informatívny charakter za účelom upovedomenia kupujúceho o obdržaní jeho objednávky. Uvedené oznámenie sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky. 
 6. Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim vo forme e-mailovej správy predávajúceho zaslanej kupujúcemu o akceptovaní objednávky označené ako „potvrdenie o uzavretí zmluvy“. Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje najmä údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, údaje o cene tovaru alebo iných služieb, údaj o dodacej lehote tovaru, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný, údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru na dohodnuté miesto doručenia, údaje o predávajúcom, znenie platných VOP a  formulár odstúpenia od zmluvy pre kupujúcich spotrebiteľov.
 1. Všetky objednávky akceptované  predávajúcim sú záväzné. Kupujúci môže zrušiť objednávku elektronickou správou na email predávajúceho, uvedený v Obchodných podmienkach v lehote do 24 hodín od doručenia objednávky predávajúcemu. V prípade, že kupujúci zaplatil predávajúcemu kúpnu cenu alebo jej časť v čase do zrušenia objednávky, predávajúci vráti už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote do 14 dní od zrušenia objednávky prevodom na bankový účet kupujúceho, pokiaľ si zmluvné strany nedohodnú iný spôsob vrátenia kúpnej ceny. 
 2. Kupujúci musí mať minimálne 18 rokov na nákup alkoholických nápojov. 
 1. Dodacie a platobné podmienky
 1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za tovar a cenu prepravy podľa akceptovanej objednávky kupujúceho. 
 2. Kúpna cena sa môže zmeniť z dôvodu zjavnej, či inej chyby týkajúcej sa ceny tovaru v systéme eshopu alebo zverejnenej na internetovej stránke eshopu pri tovare. Kupujúci i predávajúci je oprávnený zrušiť objednávku, resp. odstúpiť od kúpnej zmluvy (do okamihu prevzatia tovaru), ak je predávajúcemu oznámená zmena kúpnej ceny niektorého tovaru v dôsledku zjavnej či inej chyby  týkajúcej sa ceny tovaru. 
 3. Spôsob zaplatenia kúpnej ceny a nákladov dopravy tovaru si volí kupujúci v objednávkovom formulári v procese objednávania tovaru na internetovej stránke www.vinolevice.sk a je uvedený v objednávke s vyčíslením nákladov. 
 4. Všetky ceny tovarov sú uvedené vrátane DPH. Predávajúci je oprávnený využiť jeden z nasledujúcich spôsobov úhrady kúpnej ceny pri objednávke cez eshop:
 1. Platobnou kartou (CardPay),
 2. Platobnou bránou internetového bankovníctva,
 3. Dobierkou (úhradou platobnou kartou sprostredkovateľovi pri preberaní tovaru), 
 4. Pri osobnom prevzatí v prevádzke predávajúceho – platobnou kartou alebo v hotovosti
 5. bezhotovostným prevodom vopred na účet predávajúceho. 
 1. Za úhradu ceny si predávajúci neúčtuje poplatok s výnimkou úhrady, ku ktorej sa viaže dodatočná služba (napr. dobierka). Predávajúci upozornil kupujúceho, že subjekt, u ktorého je úhrada ceny realizovaná, si môže účtovať poplatok za úhradu (bankové poplatky a pod.). 
 2. Predávajúci si vyhradzuje právo dočasne alebo trvalo obmedziť spôsoby úhrady z technických príčin, z dôvodov prekážok na strane predávajúceho alebo sprostredkovateľa týchto služieb alebo z dôvodu vyššej moci. 
 3. Predávajúci je povinný objednávku kupujúceho splniť a tovar dodať kupujúcemu v lehote do 3 (troch) dní od akceptovania objednávky kupujúceho predávajúcim, túto dodaciu lehotu kupujúci bez výhrad akceptuje.  Ak predávajúci nemá tovar fyzicky na svojom sklade (o čom bude kupujúceho informovať) a objednáva ho u dodávateľa až na základe objednávky kupujúceho, zaväzuje sa dodať tento tovar zákazníkovi najneskôr do 2 týždňov od uhradenia ceny uvedenej v objednávke. Kupujúci berie na vedomie, že môžu nastať okolnosti, ktoré predávajúci nevie ovplyvniť a pre ktoré nastane nesplniteľnosť dodania objednaného tovaru kupujúceho (zvyčajne okolnosti vyššej moci). 
 4. Ak vyššie uvedená doba dodania bude z technických dôvodov nesplniteľná, predávajúci sa zaväzuje o tom bezodkladne informovať kupujúceho a ak nedôjde k dohode predávajúceho a kupujúceho o dodaní tovaru v náhradnej lehote, o poskytnutí iného tovaru v rovnakej kvalite a cene, ani o inom náhradnom plnení, predávajúci sa zaväzuje najneskôr do 15 dní od oznámenia nesplniteľnosti doby dodania kupujúcemu vrátiť cenu zaplatenú za tovar. 
 5. Miestom dodania tovaru je miesto dohodnuté medzi predávajúcim a kupujúcim v akceptácii objednávky – potvrdení o uzavretí kúpnej zmluvy predávajúcim. 
 6. Náklady na dopravu tovaru budú pre kupujúceho nasledovné – predávajúci dodá tovar kupujúcemu na svoje náklady (v rámci dodania v Slovenskej republike), minimálna výška objednávky musí byť nad 20,- EUR.  
 7. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste dodania, ktoré bolo dohodnuté pri zadaní objednávky. V prípade, ak kupujúci v prípade dovozu tovaru tovar bezdôvodne neprevezme, vzniká predávajúcemu nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu vo výške skutočných nákladov za pokus o neúspešné doručenie objednávky. 
 8. Súhlasom s týmito obchodnými podmienkami kupujúci poskytuje predávajúcemu súhlas s využívaním elektronických faktúr vo vzťahu ku kupujúcemu, vrátane posielania (sprístupňovania) elektronických faktúr vystavených predávajúcim kupujúcemu vo vormáte PDF cez email na e-mailovú adresu kupujúceho, ktorú poskytol pri vytváraní zákazníckeho účtu alebo pri vytvorení objednávky. 
 1. Poučenie o práve kupujúceho – spotrebiteľa odstúpiť od  kúpnej zmluvy 

(uvedený článok Obchodných podmienok platí iba pre kupujúcich, ktorí sa považujú za spotrebiteľa)

 1. Kupujúci, ktorý uzavrel kúpnu zmluvu mimo svoju podnikateľskú činnosť ako spotrebiteľ, má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť aj bez uvedenia dôvodu. 
 2. Právo na odstúpenie od uzavretej kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu má podľa tohto ustanovenia Obchodných podmienok, ako aj podľa právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa len kupujúci – spotrebiteľ. 
 3. Lehota pre odstúpenie od zmluvy predstavuje 14 dní: 
 • odo dňa prevzatia tovaru (všetkých častí objednaného tovaru), 
 • odo dňa prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný (ak sa tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene),
 • odo dňa prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu tovaru (ak je predmetom zmluvy dodávka tovaru, ktorý pozostáva z viacerých kusov alebo dielov),
 • odo dňa prevzatia prvej dodávky tovaru  (ak je predmetom zmluvy pravidelná opakovaná dodávka tovaru počas vymedzeného obdobia.
 1. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. 
 2. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty. 
 3. Kupujúci svoje právo na odstúpenie od zmluvy môže uplatniť u predávajúceho v listinnej podobe na adresu sídla predávajúceho alebo na e-mailovú adresu liskova@vinolevice.sk. Kupujúci môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto Obchodných podmienok.  Predávajúci potvrdí kupujúcemu bezodkladne prijatie odstúpenia od zmluvy.
 4. Ak kupujúci odstúpi od zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil. 
 5. Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy  znáša kupujúci. 
 6. Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.
 7. Tovar musí  byť zaslaný alebo odovzdaný predávajúcemu s kópiou dokladu o kúpe a ak je to možné, v pôvodnom obale. Kupujúci nie je oprávnený zasielať predávajúcemu tovar na dobierku.
 8. Pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu (vrátane nákladov na vrátenie tovaru, ktorý nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty). Náklady spojené s vrátením tovaru nemožno primerane vypočítať vopred. Podľa dostupných informácií je predpokladaný odhad týchto nákladov v závislosti od veľkosti, hmotnosti tovaru, vzdialenosti, odkiaľ sa uskutočňuje vrátenie tovaru a od cien, za ktoré kupujúcim vybraný prepravca poskytuje svoje služby vo výške od cca 10,- EUR do cca 50,- EUR. 
 9. Ak odstúpi kupujúci od zmluvy, vráti mu predávajúci bezodkladne, najneskôr však do 14 dní od odstúpenia od zmluvy, všetky peňažné prostriedky vrátane prípadne uhradených nákladov na dodanie tovaru predávajúcim kupujúcemu. 
 10. Platby budú vrátené kupujúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď bude predávajúcemu doručené oznámenie kupujúceho o odstúpení od zmluvy. Úhrada platieb bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe alebo iným spôsobom vtedy, ak s tým kupujúci súhlasí a ak mu tým nevzniknú ďalšie náklady a poplatky. 
 11. Platba za zakúpený tovar bude kupujúcemu uhradená (vrátená) až po doručení vráteného tovaru na adresu predávajúceho alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť. 
 12. Kupujúci nemôže okrem iného odstúpiť od zmluvy predmetom ktorej je:
 1. predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze (t.j. kupujúci najmä nemôže odstúpiť od zmluvy pri tovare – sudovom čapovanom víne),
 2. v ďalších prípadoch uvedených v § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov.
 3. Kupujúci – spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastnosti a funkčnosti tovaru. 
 1. Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho – podnikateľa
 1. Kupujúci – podnikateľ nie je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu. 
 1. Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany predávajúceho alebo neakceptovanie objednávky
 1. Predávajúci je oprávnený neakceptovať objednávku kupujúceho alebo jej časť a tiež je oprávnený zrušiť objednávku (odstúpiť od kúpnej  zmluvy alebo jej časti) z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, ak nie je možné z technických príčin tovar dodať v požadovanej lehote, či za podmienok objednávky, ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru ukončil, prerušil výrobu alebo dovoz tovaru, ak sa výrazným spôsobom zmenila cena účtovaná zo strany dodávateľa tovaru alebo z dôvodov vyššej moci. V prípade, že táto situácia nastane predávajúci bezodkladne telefonicky informuje kupujúceho a taktiež za účelom dohody o ďalšom postupe. 
 1. Záruka (kupujúci – spotrebitelia
 1. Záručné podmienky na tovar pre kupujúcich – spotrebiteľov sa riadia Reklamačným poriadkom a platnými právnymi predpismi.  Záručná doba pre kupujúcich – spotrebiteľov sa riadi platnými právnymi predpismi. 
 1. Postupy uplatňovania a vybavovania reklamácií a sťažností kupujúcich
 1. Na vybavovanie reklamácií kupujúcich – spotrebiteľov sa vzťahuje platný Reklamačný poriadok zverejnený na internetovej stránke www.vinolevice.sk, s čím kupujúci súhlasí akceptovaním týchto Obchodných podmienok. 
 2. Keď je kupujúcim spotrebiteľ, v rámci zákonnej záručnej lehoty sa reklamácie riadia zákonom č 40/1964 Zb., Občiansky zákonník a zákonom č. 250/2007 Z.z, o ochrane spotrebiteľa, obidva zákony v platnom a účinnom znení a Reklamačným poriadkom. 
 3. Na kupujúceho – podnikateľa sa pri uplatňovaní vád z tovaru aplikujú ustanovenia Obchodného zákonníka. 
 4. Sťažnosti a podnety môže kupujúci – spotrebiteľ uplatniť osobne v prevádzkach Predávajúceho alebo na e-mailovej adrese vinolevice@vinolevice.sk. Odpoveď mu bude odoslaná v závislosti od uplatnenej sťažnosti alebo podnetu do 30 dní od prijatia.
 1. Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov 
 1. Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov je postup zameraný na dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi kupujúcim spotrebiteľom a podnikateľom (predávajúcim) a na predchádzanie vzniku súdnych sporov medzi týmito dvoma subjektmi.
 1. V prípade, že kupujúci – spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, kupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania kupujúcim – spotrebiteľom, kupujúci – spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/); kupujúci – spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Kupujúci – spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 1. Sťažnosti a podnety môže kupujúci – spotrebiteľ uplatniť na e-mailovej adrese predávajúceho vinolevice@vinolevice.sk Odpoveď mu bude odoslaná do 30 dní od prijatia sťažnosti alebo podnetu
 1. Ochrana osobných údajov 
 2. V súvislosti s legislatívou v oblasti ochrany osobných údajov – Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) ako aj so súvisiacimi príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov (napr. zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky v platnom znení), všeobecnú informačnú povinnosť predávajúceho ohľadne ochrany osobných údajov nájdu kupujúci  na stránke www.vinolevice.sk.
 1. Záverečné ustanovenia  
 1. Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (CISG) sa v súlade s čl. 6 tohto dohovoru neuplatní.
 2. Právny vzťah zmluvných strán, ako aj všetky práva a povinnosti vyplývajúce zo zmluvného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia právom Slovenskej republiky. Právom Slovenskej republiky sa tiež riadia všetky mimozmluvné nároky, práva a povinnosti zmluvných strán, pokiaľ majú svoj základ v uzavretom zmluvnom vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim. Pokiaľ zmluva alebo tieto Obchodné podmienky neobsahujú vlastnú úpravu, riadia sa práva a povinnosti strán nasledovne:
 1. pri vzťahoch predávajúceho s kupujúcimi – spotrebiteľmi  – sa aplikujú ustanovenia Občianskeho zákonníka SR a platné právne predpisy na úseku ochrany spotrebiteľa,
 2. Pri vzťahoch predávajúceho s kupujúcimi – podnikateľmi – sa aplikujú ustanovenia Obchodného zákonníka SR.  
 1. Kupujúci berie na vedomie a potvrdzuje, že sa s predávajúcim dohodli, že sa spory budú riešené súdmi v Slovenskej republike.  Tým nie je dotknuté ustanovenie článku 11, bodu 2 týchto Obchodných podmienok. .   
 2. Vydaním týchto Obchodných podmienok nie sú nijako dotknuté alebo obmedzené zákonom dané práva a nároky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky, práva Európskej únie či medzinárodných zmlúv ktorými je Slovenská republika viazaná (ktoré nie je možné dohodnúť odchylne), pokiaľ sa na tieto práva a slobody osoba, ktorá sa domnieva že jej práva sú postupom predávajúceho obmedzené alebo dotknuté odvolá a svoj nárok hodnoverným spôsobom preukáže.
 3. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť Obchodné podmienky, ako aj reklamačné podmienky (reklamačný poriadok) bez predchádzajúceho upozornenia. 
 4. Tieto Obchodné podmienky a Reklamačný poriadok sú k dispozícii v sídle Predávajúceho, v prevádzkach Predávajúceho k nahliadnutiu kupujúcim, ako aj sú zverejnené na internetovej stránke www.vinolevice.sk.

Príloha č.  1 k VOP

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

Komu:  Víno Levice s.r.o., so sídlom Prešovská 59, 821 02 Bratislava, IČO: 35 814 748

Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Dátum objednania / dátum prijatia* : ………………………………..

Meno a priezvisko spotrebiteľa / spotrebiteľov*: …………………………………………………………………………….

Adresa spotrebiteľa / spotrebiteľov*: ……………………………………………………………………………………………

Podpis spotrebiteľa / spotrebiteľov* (ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe): 

……………………………………………………

Dátum: ………………………………………..

* Nehodiace sa prečiarknite.

Chystáte sa vstúpiť na stránky e-shopu s alkoholom. Svojim vstupom prehlasujete, že máte viac ako 18 rokov.